کد پایه شهرستان بینالود، خراسان رضوی

کد پایه شهرستان بینالود، خراسان رضوی

کد پایه شهرستان بینالود، خراسان رضوی

کد پایه شهرستان بینالود، خراسان رضوی

تهیه شده توسط وزارت راه

شامل:

تقسیمات سیاسی، بخش و دهستان

راههای اصلی و فرعی و راه آهن

درج مسافت مسیرها به کیلومتر بر روی نقشه